De Excellente Maatschap

Het programma dat medische vakgroepen helpt beter te presteren

Een ziekenhuis is een doktersbedrijf. Goed functionerende vakgroepen zijn dus van vitaal belang voor een ziekenhuis. Maar met alle eisen en veranderingen waarmee medici te maken hebben, is dat goed functioneren niet vanzelfsprekend. Steeds meer wordt onderkend dat de kwaliteit van zorg niet alleen afhangt van het individueel functioneren van de medisch specialist. Goed samenwerken is een must om goede zorg aan de patiënt te leveren.

Een goed georganiseerde vakgroep behaalt met plezier betere resultaten.

Wij koesteren de waarden van prettig samenwerken. Van mensen die elkaar vertrouwen en samen iets moois willen neerzetten. Mensen die, omdat ze van elkaar verschillen, elkaar versterken. Mensen die daarom met plezier naar hun werk gaan.

Daarom houden we van de oude term ‘maatschap’, het samenspel van maten.
Maat: iemand met wie je vaak en graag omgaat; (reis)genoot; vriend; makker; goede vriend; kameraad

Downloads

Ons aanbod

De Excellente Maatschap helpt medische vakgroepen met verschillende diensten

GFMS

Groepsfunctioneren Medisch Specialisten

De GFMS-module van De Excellente Maatschap verschaft de vakgroep inzicht in hun eigen functioneren. De GFMS-module is in feite een diagnostisch instrument dat antwoord geeft op de volgende vragen:

 • Waar zijn we goed in en op welke punten kunnen we verbeteren?
 • Hoe waarderen patiënten en collega-specialisten ons?
 • Hoe is de sfeer in onze groep?
 • Hoe open zijn wij wanneer problemen met elkaar besproken moeten te worden?
 • Zijn we als vakgroep in balans wat betreft
  • persoonlijke aandacht ⟷ zakelijkheid
  • dagelijkse organisatie ⟷ werken aan de toekomst

GFMS maakt het gesprek over dit soort vragen in de vakgroep mogelijk, waardoor pijnpunten niet onderhuids blijven.

De uitkomst van GFMS is een TeamOntwikkelingPlan, een kernachtig document waarin beschreven staat waar de vakgroep mee aan de slag gaat.

De GFMS-module van De Excellente Maatschap kan desgewenst in combinatie met IFMS toegepast worden.

Meer informatie    Bekijk de video

Verbetermodules

Na de diagnose volgt de behandeling. We hebben zes modules ontwikkeld, die de vakgroep houvast bieden in het verbeteren van het functioneren van de vakgroep. De modules hebben een beproefde en afgebakende inhoud.

De verbetermodules van De Excellente Maatschap kunnen ook los van GFMS toegepast worden.

Meer informatie over verbetermodules

Een maatschap die geen gedeelde visie heeft op de toekomst, loopt daar bij het maken van keuzes tegenaan . In deze module staat de vraag centraal: 'waar staan wij eigenlijk voor en wat is onze ambitie?' Afronding vindt plaats door het vaststellen van een visiedocument.

Deze bouwlaag richt zich op de keuzes die nodig zijn om de visie te vertalen in een concrete koers. Hiervoor maken we een analyse van het krachtenveld in en rondom de maatschap. De module resulteert in een strategisch meerjarenplan.

Effectieve sturing is de smeerolie in een goed draaiende maatschap. Kernbegrippen in deze module zijn mandatering van het dagelijks bestuur, de maatschap als raad van commissarissen, taakverdeling en bestuurlijke cultuur. De module sluiten we af met het opstellen van een (nieuw) huishoudelijk reglement.

Deze module biedt een leidraad voor het realiseren van optimale praktijkvoering, met oog voor de juiste verhouding tussen service, kwaliteit en werklast. Onderwerpen als capaciteitsbegroting, productiedoelstelling, planning, logistiek en zorguitkomsten komen aan de orde. Naast kennis en inzicht biedt de module de maatschap een aantal praktisch bruikbare bedrijfskundige instrumenten.

Deze bouwlaag geeft inzicht in de individuele kwaliteiten en drijfveren van de leden die van invloed zijn op het teamfunctioneren. Kernbegrippen zijn teamontwikkeling, feedback geven en communiceren. De module sluiten we af met het maken van gedrags- en communicatieafspraken in een Convenant Onderlinge Waardering.

De kern van het bestaan van iedere medische maatschap is het leveren van veilige en optimale medische zorg. Kernbegrippen zijn elkaar aanspreken op onveilig gedrag, bejegening, delen van kennis, protocollenbeheer, omgang met klachten, complicaties en meldingen, verbeteracties uit kwaliteitsvisitatie en audits, en niveau van medische vaardigheden. Deze module resulteert in een overzichtelijk jaarplanning voor de borging van alle kwaliteitsvereisten. Vervolgens implementeren we een praktisch intern auditsysteem waarmee de maatschapsleden elkaar scherp kunnen houden op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Begeleiding ‘heidagen’

Veel vakgroepen gaan zo nu en dan ‘de hei op’. Meestal om elkaar eens in een verdiepende omgeving te ontmoeten en om de tijd te nemen serieuze onderwerpen met elkaar te bespreken. De Excellente Maatschap begeleidt uw heidag met een op uw wensen aansluitend programma. Met een scala aan werkvormen bieden wij hierin een goede balans tussen ‘het nuttige’ en ‘het aangename’.

Om te voorkomen dat het resultaat van een heidag in de hectiek van alle dag snel verloren gaat, bieden we altijd een kosteloos een terugblikgesprek na twee a drie maanden aan.

Maatwerk

Onze kennis en ervaring op het terrein van groepsfunctioneren van medisch specialisten kan ook ‘op maat’ ingezet worden. Denk daarbij aan het coachen van het vakgroepbestuur in het besturen van de vakgroep, het uitwerken van ingewikkelde roostervraagstukken of het begeleiden van een fusie- of integratieproces.

IFMS

Onze focus ligt op groepsfunctioneren van medische vakgroepen. Dat vinden we leuk en daar zijn we sterk in. We zijn bekend met de verschillende werkvormen van IFMS en kunnen dat vervlechten in onze GFMS-aanpak.

We werken graag samen met aanbieders van IFMS-instrumenten.

Van en voor dokters

In De Excellente Maatschap brengen we de kennis en ervaring van praktiserend medisch specialisten en organisatiedeskundigen samen. We kennen de wereld van de dokters.

Daarom is onze aanpak:

 • aansluitend op de praktijk
 • pragmatisch en concreet
 • oplossingsgericht
 • begrensd in kosten en tijd

De Excellente Maatschap is het resultaat van de samenwerking tussen een aantal medisch specialisten en Vreelandgroep Organisatie adviseurs.
De kern wordt gevormd door

Jacqueline Schuur

Jacqueline is sinds 1999 als klinisch geriater werkzaam in Tergooiziekenhuizen. Samen met vijf collega's vormt zij de vakgroep geriatrie waarin opleiding en kwaliteit centraal staan. Zij vervulde vele jaren de functie van medisch manager. Ook was zij drie jaar lid van het dagelijks bestuur van de medische staf. Jacqueline is intern NIAZ auditor en als appraissor nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoer van IFMS in Tergooiziekenhuizen.

schuur@excellentemaatschap.nl Jacqueline Schuur

Peter Joosten

Peter is als orthopedisch chirurg werkzaam in het Amphia ziekenhuis te Breda, met als belangrijkste aandachtsgebieden Sport en Traumatologie en Kinderorthopedie. Bestuurlijke ervaring heeft hij als voorzitter van de maatschap Orthopedie (1999 – 2012) en lid van het stafbestuur (2007 – 2010). Peter is lid van de Commissie Kwaliteitsvisitaties van de Nederlandse Orthopedische Vereniging (2011-heden). Tevens is hij voorzitter van de stichting Medische Contact Dagen Breda/Oosterhout en omstreken.

joosten@excellentemaatschap.nl Peter Joosten

Gerben Smid

Gerben is organisatieadviseur / interimmanager bij de Vreelandgroep. Hij begeleidt complexe organisatievraagstukken in de zorg op het snijvlak van algemeen management en (medische) professie. Hij heeft specifieke ervaring op het terrein van strategiebepaling, samenwerking / fusie van maatschappen en bedrijfsvoering / logistieke vraagstukken.

smid@excellentemaatschap.nl Gerben Smid

We werken samen met een kring van medisch specialisten en organisatie adviseurs:

 • Obbe Norbruis, kinderarts
 • Alice Langeveld, dermatoloog
 • Anthon Hulsmann, kinderarts
 • Jaap Beerens, organisatie adviseur
 • Jan Landman, organisatie adviseur

Als Raad van Advies houden zij De Excellente Maatschap scherp. In voorkomende situaties zijn ze betrokken bij de begeleiding van vakgroepen.

Management Drives

We maken gebruik van een beproefde internationale methode om de drijfveren en mensen en groepen in beeld te brengen en daarmee de teamprestatie te verbeteren.

Meer informatie

 • Visie analyseren, begrijpen en doorgronden
 • Missie veiligheid als thuisgevoel
 • Strategie vooruitgang, resultaten en prestaties laten zien
 • Focus durf, tempo en kracht
 • Mens mensen en sociale verbanden vooropstellen
 • Structuur zekerheid en duidelijkheid creëren

Onze klanten

Vakgroepen uit de volgende ziekenhuizen maakten in de afgelopen jaren gebruik van onze begeleiding:

Amphia Tergooi Haga Ziekenhuis Isala
Spaarne Gasthuis Havenziekenhuis Meander Medisch Centrum Apotheek Haagse Ziekenhuizen

Contact

Schroom niet om vrijblijvend uw vraag aan ons te stellen.

De Excellente Maatschap

Bezoekadres:
Soestdijkseweg Zuid 224, 3721 AJ Bilthoven
Postadres:
Postbus 116, 3720 AC Bilthoven

T 035 5423922
E info@excellentemaatschap.nl
KvK 32086880